Програм рада

kids_playingЦиљеви васпитања и образовања:

 • Подршка целовитом развоју и добробити детета узраста, пружањем услова и подстицаја да развија своје способности, проширује искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и окружењу.
 • Побољшање родитељских компетенција.
 • Развој потенцијала детета за активан и кретиван живот у окружењу и припрема за полазак у школу.

Услови за развој васпитања и образовања остварују се кроз:

 • различите облике информисања, васпитач-дете-родитељ;
 • укљученост у заједничко планирање и реализовање различитих активности;
 • могућност избора и уређења простора од стране деце, васпитача и родитеља;
 • укључивање родитеља, деце и васпитача у планирање и реализацију одређених пројеката.

Кроз свакодневну сарадњу са васпитачем родитељи се обавештавају о догађајима у вртићу и напредовању њиховог детета.

Васпитање и образовање кроз одговарајуће програме, поступке, конкретне садржаје и активности омогућава задовољење индивидуалних потреба деце пратећи њихов темпо развоја.

Основе програма полазе од хуманистичког схватања природе детета и његовог развоја.

 • Дете је активно, интерактивно, креативно биће.
 • Дете је физички, сазнајно, социјално, афективно биће, активно у процесу васпитања.
 • Поштовање и уважавање дететове личности – оно што јесте, може, свесно својих могућности.

Било која варијанта у концепцији програма рада полази од неколико важних показатеља:

 • наглашена активност детета у процесу;
 • довољно могућности и времена за слободну игру;
 • довољно доживљаја, искуства, сазнања узора, времена, материјала; што све ставља дете у активног носиоца свог развоја.